[1]
Kustyarini, K. 2014. SASTRA DAN BUDAYA. Jurnal Likhitaprajna. 16, 2 (Sep. 2014), 1-13.