(1)
Werdiningsih, E. Absurditas Dalam Karya Sastra. Likhitaprajna 2022, 23, 168-175.