HUMAISI, S. Kearifan Teks Menyapa Konteks Mewujudkan Lokal Wisdom yang Rahmatan Li Al-’Alamin. Jurnal Likhitaprajna, v. 23, n. 2, p. 95-109, 18 nov. 2021.