KANDULI, P.; PRAYITNO, A.; KHASANAH, F. ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPERASI ALJABAR. Jurnal Likhitaprajna, v. 20, n. 1, p. 1-12, 16 set. 2018.