Kanduli, Petrus, Anton Prayitno, and Fitria Khasanah. 2018. “ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPERASI ALJABAR”. Jurnal Likhitaprajna 20 (1), 1-12. https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v20i1.91.