Kustyarini, K. “SASTRA DAN BUDAYA”. Jurnal Likhitaprajna, Vol. 16, no. 2, Sept. 2014, pp. 1-13, http://likhitapradnya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/likhitapradnya/article/view/34.