Kanduli, P., A. Prayitno, and F. Khasanah. “ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPERASI ALJABAR”. Jurnal Likhitaprajna, Vol. 20, no. 1, Sept. 2018, pp. 1-12, http://likhitapradnya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/likhitapradnya/article/view/91.