1.
Kanduli P, Prayitno A, Khasanah F. ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPERASI ALJABAR. Likhitaprajna [Internet]. 16Sep.2018 [cited 30Mar.2023];20(1):1-2. Available from: http://likhitapradnya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/likhitapradnya/article/view/91